APR PRIJS

De vzw Algemene Praktische Rechtsverzameling wil de studenten aan de Vlaamse rechtsfaculteiten aanmoedigen tot het schrijven van hoogwaardige verhandelingen. Daartoe kent de APR per universiteit jaarlijks een prijs toe voor de beste juridische verhandeling in het raam van de Meesterproef.

De APR-prijs wordt toegekend aan de student in de Masteropleiding in de Rechten die in het voorbije academiejaar de beste juridische verhandeling heeft ingediend.

De prijs wordt toegekend per rechtsfaculteit: KULeuven, UGent, UAntwerpen, VUBrussel en UHasselt. De prijs bedraagt telkens 300 EUR. De laureaat ontvangt tevens boeken ter waarde van 300 EUR uit de APR-reeks.

2022 - 2023

Simoens M.

"Duurzaamheid en consumentenbescherming. Een duurzaamheidstoets van de consumentenkoop en de overeenkomst op afstand" (UGent)

Goetelen I.

"Protocol 16 EVRM: inpassing in de Belgische rechtsorde" (UHasselt)

Vanderschrick D.

"De arbeidsrechtelijke, parafiscale en fiscale aspecten van een voltijdse professionele e-sporter in België" (VUBrussel)

Pollefeyt F.

"(On)zin van de b2b-onrechtmatige bedingenleer na de hervorming van het verbintenissenrecht" (KULeuven)

Vanhaecke J.

"Kortetermijndenken bij aandeelhouders van Belgische beursgenoteerde vennootschappen. Een rechtseconomische analyse" (UAntwerpen)

2021 - 2022

DE GEYTER J.

"Conditionaliteit in het licht van het Uniebudget" (UGent)

ARNOLDY M.

"Misbruik van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon. Een kritische en rechtsvergelijkende analyse de lege lata en de lege ferenda in het licht van de hervorming van het Strafwetboek" (VUBrussel)

LAEVEREN J.

"Wettelijk en aanvullend pensioenstelsel van werknemers in het licht van de huidige samenlevingsvormen: nood aan een hervorming?" (UHasselt)

JACOBS Q.

"De asymmetrische uitoefening van federale bevoegdheden. Communautaire wonderoplossing of discriminerende borrelnootjes?" (KULeuven)

AUDENAERT A.

"Het gendervraagstuk binnen de raad van bestuur. Het hemd is nader dan de rok." (UAntwerpen)

2020 - 2021

COENE A.

"Cohousing: een zoektocht naar de meest geschikte goederenrechtelijke en organisatorische vorm" (UGent)

VERDICKT M.

"De verdiscontering tijdens het strafproces van de positieve houding van de dader: een bijdrage of afbreuk aan het herstelproces van het slachtoffer?" (UAntwerpen)

VERHULST J.

"De vervallenverklaring van zakelijke rechten" (UHasselt)

KERKHOFS V.

"Artificiële intelligentie en strafrechtelijke verantwoordelijkheid" (VUBrussel)

2019 - 2020

VAN ESPEN, K.

“De strafrechtelijke sanctionering van religieuze uitingen. Het boerkaverbod: is neutraliteit kleur bekennen?” (UAntwerpen)

DE SCHRYVER, M.

“De nietigheidsleer in het Gerechtelijk Wetboek, een (r)evolutie? De deformalisering van het burgerlijk procesrecht. Over wat rest” (UGent)

VAN CAUTER, B.

“Gedeeld geheim, verloren geheim? Perslekken en het spanningsveld tussen het geheim van het onderzoek en het journalistiek bronnengeheim” (VUBrussel)

MANNAERTS, A.

“Een evaluatie van het Belgische kadastraal inkomen en een verkenning van het Nederlandse alternatief inzake het bepalen van het onroerend inkomen” (UHasselt)

2018 - 2019

DILLEN, L.

“Pleidooi voor proportionele verdeling van meerschade bij onterecht uitblijven van schadebeperking” (KULeuven)

GOOSSENS, M.

“Trust me, I’m a Banker. De verworvenheden en uitdagingen van het prudentieel toezicht op financiële conglomeraten anno 2019” (UAntwerpen)

DE MOERLOOSE, T.

“Het doeltreffendheidsbeginsel en consumentenbescherming: de rechtspraak van het hof van justitie gewikt en gewogen” (UGent)

VANCLEEF, S.

“Het verbod op onverdoofd slachten: een botsing tussen mensenrechten en dierenwelzijn” (UHasselt)

2017 - 2018

JANS, R.

“De ontslagbescherming van de personeelsvertegenwoordigers in de sociale overlegorganen” (UHasselt)

DE WAEL, F.

“Een analyse omtrent de draagwijdte van het geheim karakter van het vooronderzoek in strafzaken in tijden van sociale media” (VUBrussel)

PETERSEN, J.

“Naar nieuwe verbale uitingsmisdrijven in de strijd tegen terreur?” (UAntwerpen)

WAELKENS, G.

“Het crisisbeleid van de ECB en de toepassing van het insolventierecht voor banken. De nexus tussen bancair insolventierecht, monetaire beleid en prudentieel toezicht” (KULeuven)

2016 - 2017

FRANSEN, D.

“De regionalisering van het bestuursrecht: van enkele knelpunten naar een toekomstperspectief” (UHasselt)

BOGAERT, H.

“EU Bevoegdheden voor geneesmiddelen: meer dan verwacht op het eerste gezicht – Minder dan verwacht bij nader inzien? Onderzoek naar de verhouding tussen art. 114 en 168 (4) c) VWEU” (UGent)

VAN BAELEN, B.

“Het uitvoerend beslag op aandelen in een BVBA” (KULeuven)

GJUROVA, A.

“In hoeverre laat het bewijsrecht toe dat personen die bescherming behoeven als vluchteling correct als zodanig worden erkend?” (VUBrussel)

2015 - 2016

VAN MOER, E.

“De eIDAS-Verordening en de impact op het Belgische recht” (UGent)

VAN GUCHT, L.

“Bescherming van de consument bij consumentenkrediet en hypothecair krediet” (UAntwerpen)

OSIER, M.

“Shareholder primacy in het Belgische vennootschapsrecht” (VUBrussel)

AERTS, M.

“De schenking over de verschillende generaties heen: het Napoleontisch wantrouwen voorbijgestreefd? Een kritische vergelijking tussen de Belgische erfstelling over de hand bij schenking, de Franse donation graduelle en de Zuid-Afrikaanse fideicommissary donation” (KULeuven)

2014 - 2015

Geiregat, S.

“Een rechtsvergelijkende studie over oneerlijke bedingen. Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten: omzetting in de Belgische en Italiaanse rechtsorde en actueel overzicht van de communautaire rechtspraak” (UGent)

Baeyens, S.

“De theorie van het verlies van een kans: een rechtsvergelijkende analyse toegepast op de zuivere vermogensschade” (UAntwerpen)

Parthoens, N.

“De uitoefening van de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel na de zesde staatshervorming” (UHasselt)

Verschoot, S.

“Trede per trede in een tweetrapsraket: de kwalificatie van catastrophe bonds” (KULeuven)

2013 - 2014

Van Der Haegen, M.

“Een Hof van Cassatie voor de 21ste eeuw. Over het kaf en het koren” (UGent)

Meys, S.

“Vergelijking van de overdracht van schuldvordering met de betaling met indeplaatsstelling” (UAntwerpen)

Van Gool, E.

“De gemeentelijke administratieve sancties en rechtsbescherming. Een moeilijk huwelijk of een bijna voltooide puzzel?” (KULeuven)

Verheyden, S.

“De verenigbaarheid van levenslange straffen met de artt. 3, 5.1.a en 5.4 EVRM” (VUBrussel)

2012 - 2013

Vancoppernolle, T.

"Precontractuele bedingen” (KULeuven)

Dupont, J.

“De minderheidsvordering naar Belgisch recht: een kritische analyse” (UAntwerpen)

Vandaele, A.

“De volle rechtsmacht bij de beoordeling van bestuurshandelingen” (UGent)

Borgerhoff, J.

”Crowdfunding als alternatieve techniek van projectfinanciering ten tijde van crisis” (VUBrussel)

2011 - 2012

Hallemeesch, N.

“De niet-concurrentieverbtenis bij de overdracht van een handelszaak” (KULeuven)

Steendame, S.

“Preventieve zelfverdediging in het internationaal recht” (VUBrussel)

Morbée, K.

“Bevoegdheden van de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering in vergelijkend perspectief. De macht van de aandeelhouders in ” (UGent)

Peeraer, C.

“De verhouding tussen de openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische overeenkomstenrecht, vergeleken met het Franse en Nederlandse recht: een eerste aanzet tot herijking” (UAntwerpen)

2010 - 2011

Coen, T.

“Zin en onzin van het kapitaal” (VUBrussel)

De Witte, D.

“Draagwijdte van de rechten en plichten van de vruchtgebruiker van een onroerend goed. Goede afspraken maken goede vrienden” (UGent)

Van den Broeck, A

“De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum gehoudenheid in het huidige Belgische verbintenissenrecht op grond van een analyse van de strafrechtelijke en burgerrechtelijke regeling inzake de pluraliteit van aansprakelijken” (UAntwerpen)

Ververken, S.

“Knelpunten, verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen” (KULeuven)

2009 - 2010

Jeurissen, A.

“Het morele element in hoofde van de geestesgestoorde delinquent” (UAntwerpen)

Colette, M.

“De bijstand van een raadsman bij het verhoor: over Salduz, Panovits en anderen” (VUBrussel)

Heyndrickx, S

“De fraude-exceptie bij documentair krediet en bankgaranties” (UGent)

Vanneste, K

“De clausule tot afstand van verhaal in de brandpolis en de private huurovereenkomst. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de inhoud, draagwijdte en effectiviteit van het beding” (KULeuven)

2008 - 2009

Van Bever, A.

“Goede trouw en belangenafwegingen in het arbeidsovereenkomstenrecht. Toepassing op de wijziging van de arbeidsvoorwaarden” (KULeuven)

Van Laer, T.

“Illegaliteit in de muziekindustrie” (UGent)

Rosseel, A.

“De bijzondere omstandigheden in het kader van het misdrijf van niet-afgifte van een kind (art. 432 Sw.). De controverse over de juridische aard ervan aangepakt” (VUBrussel)

Blumberg, N.

“Beschermingsconstructies bij openbare overnamebiedingen” (UAntwerpen)

2007 - 2008

De Cuyper, N.

“Europese harmonisatie van het financieel recht” (UAntwerpen)

Feyen, S.

“Grondslagen van het internationaal recht. Pleidooi voor een interdisciplinaire benadering” (KULeuven)

Vandendriessche, E.

“Fraud on the Market” (UGent)

2006 - 2007

De Herdt, J.

“Hoe gedefederaliseerd is het Belgisch straf(proces)recht?” (UAntwerpen)

Galle, L.

“Problemen rond het begrip 'buitengewone kost' m.b.t. de kinderen bij echtscheiding door onderlinge toestemming” (UGent)

Benatar, M.

“Toegang tot betrekkingen in overheidsdienst: de nationaliteitsvoorwaarde” (VUBrussel)

Verbijlen, M.

“Taalgebruik in beslagzaken” (KULeuven)

2005 - 2006

Honore, M.

“De EET-Verordening – een schuchtere stap naar een Europese Juridische Ruimte” (KULeuven)

Denys, S.

“De splitsing van het strafgeding (schuld & straf)” (UAntwerpen)

Alleman, J.

“De aansprakelijkheid van de vermogensbeheerder” (Ugent)

2004 - 2005

De Baere, E.

“Zakelijke subrogatie: een oplossing voor de onbetaalde schuldeiser?” Vak Zekerheden (RUG)

Declerck, I.

“Arrest H.v.C. 26 juni 2001 m.b.t. de heropening der debatten waarbij een verstekmakende partij betrokken is” (VUB)

Fransis, R.

“Richtlijn 2002/47/EG Betreffende financiëlezekerheidovereenkomsten en de Belgische implementatie ervan: sectoriële tabula rasa?” (KUL)

2003 - 2004

Pierreux, I.

“Toerekening van betalingen” (UIA)

Van Cauter, T.

“De aansprakelijkheid van de Belgische Staat overeenkomstig het internationaal publiek recht in geval van schending van artikel 33 van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen” (RUG)

De Bondt, W.

“Proactieve recherche en bijzondere opsporingsmethoden. Het kwetsbare evenwicht tussen de zoektocht naar de waarheid en het waarborgen van de grondrechten.” (VUB)

Jansen, R.

“Gesyndiceerde kredieten” (KUL)

2002 - 2003

Van De Velde, E.

“Zin of onzin van een Algemene wet bestuursrecht ?” (UIA)

Dalle, B.

“Het functioneel belang. Stand van zaken.” (RUG)

Van Overloop, C.

“Verkrijging van eigen aandelen door de naamloze vennootschap ingevolge overgang onder algemene titel.” (VUB)

2000 - 2001

Foubert, B.

“Belasting op slijterijen van gegiste dranken of is een moreel element vereist bij materiële inbreuken op de douane- en accijnswetgeving?” (VUB)

Caluwaerts, E.

“Roerende leasing” (UIA)

Piteus, K

“Het nieuwe beslagrecht (Wet 29 mei 2000). Een verdere collectivisering” (RUG)

Desmet, E

“Kritische en rechtsvergelijkende commentaar op Allied Maples Group Ltd. V. Simmons & Simmons” (KUL)

1999 - 2000

De Sutter, T.

“Het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PAW): regelgeving en praktijkervaring” (RUG)

Goegebuer, G.

“Schade- en strafbedingen in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief” (VUB)

Van Elsen, L.

“Tegenwerpelijkheid van statutaire overdraag¬baar¬heids¬be¬per¬kin¬gen van aandelen op naam in de N.V.” (KUL)

Stockbroekx, J.

“Weigering van huurhernieuwing bij handelshuur”, & Charlot De Decker: “De commissieovereenkomst” (UIA)

1998 - 1999

Ramon, V.

“De professionele aansprakelijkheid van de leraar” (RUG)

Van Daele, I.

“Het snelrecht in West-Europa” (UIA)

Vervoort, I.

“De procespositie van minderjarigen: onbekwaam dus (on)beschermd?” (KUL)

Rollier, P.

“Recht op persoonlijk contact, droit de visite, Umgangsrecht, … : What’s in a name?” (VUB)

1997 - 1998

Sagaert, V.

“Openbare erfdienstbaarheden en vergoedingsregeling” (KUL)

De Kezel, E.

“De (berekening van de) schadeloosstelling bij het verlies van een kind ten gevolge van een verkeersongeval” (RUG)

Ongena, T.

“De Kamer van Inbeschuldigingsstelling als controleorgaan van het onderzoek” (UIA)

1996 - 1997

Lemmens, K.

“De onoverwinnelijke dwaling in rechte als schuldontheffingsgrond” (VUB)

De Smaele, E.

“Over continuïteit en immuniteit van de overheid; maar ook over moerassen en weilanden” (UG)

Wauters, M.

“ Garanties van overdracht aandelen” (KUL)

Janssens, L.

“De rechtsprekende bevoegdheid van het Rekenhof” (UIA)

1995 - 1996

Vananroye, J.

“De ‘Révision au fond’ herbekeken” (KUL)

Rozie, J.

“Het lot van bedrijfsuitrustingsmaterieel bij faillissement” (VUB)

Swennen, F.

“Juridische grondslagen voor de strafrechtelijke immuniteit van de geneesheer” (UIA)

1994 - 1995

Wirtgen, A.

“Kunnen drukpersmisdrijven gepleegd worden met behulp van moderne communicatiemiddelen?” (VUB)

Callewier, B.

“Statutaire clausules bij de benoeming van bestuurders” (KUL)

Van Hecke, S.

“Twee jaar vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu: analyse van de eerste rechtspraak” (RUG)

Plets, N.

“De procedure van het fiscaal contentieux inzake lokale belastingen” (UIA)

1993 - 1994

Libens, Y.

“Schuldechtscheiding: voorwaarden in hoofde van de schuldige echtgenoot” (KUL)

Selleslags, K.

“De ‘one share, one vote’ regel” (RUG)

Verhulst, H.

“De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument: van openbare orde of imperatief recht?” (VUB)

Van Ransbeeck, R.

“De opzegging” (UIA)

1992 - 1993

Heirbaut, D.

“Beroep in burgerlijke zaken, zin of onzin?” (RUG)

Uytterhoeven, K.

“Transseksualiteit en wijziging van de geboorteakte naar Belgisch en Nederlands recht” (KUL)

Vael, L.

“Grondige analyse van het veinzingsconcept naar Belgisch recht” (UIA)

Troch, K.

“Het medisch beroepsgeheim en zijn impact op de levensverzekering” (VUB)

1991 - 1992

Vankrunkelsven, J.

“Uitvoering van de kredietovereenkomst voor consumenten artikelen 21-23 en 28-39 wet 12/06/91 op het Consumentenkrediet” (RUG)

Lybaert, D.

“Het begrip menselijke persoon in het Belgisch strafrecht” (VUB)

Verelst, K.

“Schuldeisers toegelaten tot de rangregeling na verkoop bij uitvoerend beslag op onroerend goed” (KUL)

Faes, K.

“De theorie van het verbreken van het oorzakelijk verband door de tussenkomst van een wettelijke of contractuele verplichting” (UIA)

1990 - 1991

Maertens, A.

”Transseksualiteit naar Belgisch recht” (VUB)

De Kegel, F.

“Art.224 §1,4 BW in rechtspraak en praktijk” (RUG)

Claes, A.

“De anti-suit-injunction” (UIA)