De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks


A. MAP A-B
Henri VAN BEVER (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent),
‘Afpaling’, 1955, 79
Robert SOETAERT (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent), ‘Afpaling. Ontwerpen van akten’, s. d., 16

Willy DE SMET (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk),
‘Afzetterij’, 1962, 23

René PIRET (professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, Raadsheer
in het Hof van Cassatie), ‘Agiobeding’ 1955, 39

B. MAP ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
Jan STEYAERT (ere-advocaat), ‘Arbeidsovereenkomst (algemeen deel)’,
1961, 67

Jan STEYAERT (ere-advocaat), Arbeidsovereenkomst (handarbeiders)’,
1961, 312

Jan STEYAERT (ere-advocaat), ‘Arbeidsovereenkomst (arbeidsreglement)’,
1961, 28

Jan STEYAERT (ere-advocaat), ‘Arbeidsovereenkomst (dienstboden en huispersoneel), 1961, 29

C. MAP BELASTINGEN
Ignace CLAEYS BOÚÚAERT (advocaat-assistent), ‘Belastingen (Inkomstenbelastingen van de rechtspersonen)’, 1960, 184

Frédéric DUMON (advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent,
professor Vrije Universiteit Brussel) & G. STÉVIGNY (substituut-procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Gent), ‘Belastingen (Verzoeningsrechtspleging inzake directe belastingen)’, 1954, 88

D. MAP B-C-D-E BEROEP
W. BROSENS (substituut-krijgsauditeur),’ Beroep in burgerlijke zaken en
in zaken van koophandel’, 1956, 351
Robert SOETAERT (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent),
‘Beroep in burgerlijke zaken en in zaken van koophandel. Ontwerpen
van akten’, s. d., 8
Jacques E. DE COCK (notaris) & R. SOETAERT (rechter in de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Gent), ‘Beslag op onroerend goed. Ontwerpen van
akten’, s. d., 118

Willy DE GROOTE (raadsheer in het Hof van Beroep te Gent), ‘Bezoekrecht’,
1958, 68

E. MAP D
Jules D’HAENENS (substituut-krijgsauditeur), ‘Strafbare deelneming’,
1959, 132

Jan RONSE (advocaat), ‘Delegatieovereenkomst’, 1954, 103

F. MAP DESKUNDIGE DESKUNDIG ONDERZOEK
André CLOQUET (referendaris in de Rechtbank van Koophandel te Sint-
Niklaas), ‘Deskundig onderzoek in burgerlijke zaken en in zaken van
koophandel’, 1960, 520

G. MAP E ERFDIENSTBAARHEDEN

L. LINDEMANS (advocaat), ‘Efdienstbaarheden’, 1958, 509

H. MAP F-G-H FACTUUR
André CLOQUET (adjunct-referendaris in de Rechtbank van Koophandel
te Gent), ‘Factuur’, 1954, 262
André CLOQUET (adjunct-referendaris in de Rechtbank van Koophandel
te Gent), ‘Factuur (wijzigingen en aanvullingen) Wet van 31 maart 1958’,
s. d., noot + blz. 216bis-247

Geert BAERT (advocaat, assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent), ‘Familieraad’, 1963, 160

I. MAP H
Jules D’HAENENS (advocaat), ‘Heling’, 1955, 54

Léon VIAENE (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent), ‘Huiszoeking en beslag in strafzaken’, 1962, 287

Achilles PAUWELS (vrederechter), ‘Huur van handelshuizen’, 1954, 156
Achilles PAUWELS (vrederechter), ‘Huur van handelshuizen. Aanvullingen
en wijzigingen ingevolge de wet van 29 juni 1955’, 1955, niet gepagineerd

J. MAP H-I-J-K HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
Willy DELVA (advocaat, professor aan de Rijksuniversiteit te Gent), ‘Huwelijksvermogensstelsels.
I Het huwelijkscontract – algemene beginselen’, 1956, 211

Ludovic ULRIX (raadsheer in het Hof van Beroep te Luik), ‘Jacht’, 1959,
172

Julien DE ZEGHER (substituut-procureur des Konings te Kortrijk), ‘Kleine
nalatenschappen’, 1955, 160
Julien DE ZEGHER (substituut-procureur des Konings te Kortrijk), ‘Kleine
nalatenschappen. Aanvullingen en wijzigingen’, 1964, 18
Robert SOETAERT (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent),
‘Kleine nalatenschappen. Ontwerpen van akten’, s. d., 32 + 2 blzn. wijzigingen

K. MAP KOOP
Jozef VAN DEN BERGH (referendaris in de Rechtbank van Koophandel te
Aalst), ‘Koop (afbetalingsovereenkomsten)’, 1960, 424

Walter VAN GERVEN (advocaat), ‘Koop (verkoop met premie)’, 1958, 91

L. MAP K-L LANDPACHT
F. VRANKEN (vrederechter), ‘Koopvernietigende gebreken (huisdieren)’,
1954, 232

Albert DE CLERCK (advocaat) & Michiel Sevens (advocaat), ‘ Landpacht’,
1956, 237
Robert SOETAERT (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent),
‘Landpacht. Ontwerpen van akten’, s. d., 30
Michiel SEVENS (vrederechter), ‘Landpacht. Aanvullingen & wijzigingen’,
1964, 32

Alfons VANDER STICHELE (substituut-auditeur-generaal bij de Raad van
State), ‘Leerplicht’, 1955, 26

R. PONNET (jurist), ‘Leurhandel’, 1954, 82

M. MAP M-N-O-P MILITIE
Fernand DEBAEDTS (substituut-auditeur-generaal bij de Raad van State),
‘Machtsafwending’, 1956, 104

Théo VERSÉE (substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Gent), ‘Minnelijke schikking’, 1954, 95

Hugo VAN EECKE (advocaat), ‘Militie’, 1962, 272

N. MAP M-N-O
Jan STEYAERT (advocaat), ‘Mutualiteitsvereniging’, 1954, 71

Jan STEYAERT (ere-advocaat), ‘Ondernemingsraad. Comité voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen. Bescherming van de
kandidaten en verkozenen’, 1964, 132

Robert LEGROS (raadsheer in het Hof van Beroep te Luik, Professor aan
de Université Libre de Bruxelles), ’Opzet’, 1959, 54

Walter VAN ASSCHE (auditeur bij de Raad van State), ‘Raad van State.
Ontvankelijkheid der aanvragen en beroepen wat de persoon van de verzoeker
betreft’, 1961, 136

O. MAP REGISTRATIERECHTEN
Flor WERDEFROY (directeur bij het Mininsterie van Financiën), ‘Registratierechten’, 1964, 932

P. MAP R
(2de deel van registratierechten)

Q. MAP SCHADE & SCHADELOOSSTELLING
Jan RONSE (advocaat, lector aan de Katholieke Universiteit te Leuven),
‘Schade en schadeloosstelling (onrechtmatige daad)’, 1957, 813

Leo LINDEMANS (advocaat), ‘Taalgebruik in gerechtszaken’, 1955, 167

Herman JACOBS (notaris), ‘Testamenten (vorm)’, 1957, 208
Robert SOETAERT (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent),
‘Testamenten (ontwerpen van akten)’, s. d., 14

Robert JANSSENS (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent),
‘Vennootschappen. Feitelijke vennootschappen en schijnvennootschappen’,
1953, 107

Jean VAN HOUTTE (professor aan de Rijksuniversiteiten van Gent en Luik),
‘Vennootschappen (P.V.B.A.)’, 1953, 152
Robert SOETAERT (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent),
m. m. v. P. DAELS (jurist), ‘Vennootschappen (P.V.B.A.). Ontwerpen van
akten’, s. d., 46

Jan LINDEMANS (advocaat), ‘Verenigingen zonder winstoogmerk’, 1958,
252
Robert SOETAERT (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent),
‘Verenigingen zonder winstoogmerk (ontwerpen van akten)’, s. d., 18

Jan RONSE (advocaat), ‘Verloving’, 1953, 36

René DERYCKE (advocaat/stafhouder van de balie te Gent, professor aan
de Vrije Universiteit te Brussel), ‘Voorrechten’, 1958, 167

Alfons VANDER STICHELE (substituut-auditeur-generaal bij de Raad van
State, assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent), ‘Vrijheid van vergadering’,
1958, 60

T. MAP WAPENS
Daniel DE BUCK (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk),
‘Wapens’, 1964, 160

Achilles PAUWELS (vrederechter), ‘Wildschade’, 1958, 132

vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios