De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


AANNEMING VAN WERK

Aanneming van werk
  Auteur(s): G. BAERT
Uitgave: 2001

Een heldere kijk op de aannemingspraktijk 'Aanneming van werk' is een theoretisch onderbouwd naslagwerk voor practici van het recht. De auteur vertrekt steeds vanuit een grondige studie van de wetgeving en de interpretatie door rechtsleer en rechtspraak. Die kennis wordt dan toegepast op concrete vragen en problemen uit de dagelijkse realiteit. Het resultaat is een buitengewoon helder en concreet naslagwerk dat u tot in de kleinste details helpt bij het adviseren van de rechtszoekende, het opstellen van sluitende contracten of het beslechten van twisten tussen de partijen in het geding.ADEL

Adel
  Auteur(s): M. VAN DAMME
Uitgave: 1982

Naast rechtshistorische en rechtsvergelijkende gegevens, biedt dit boek een volledig overzicht van de Belgische nobiliteitsregeling. Zowel de verlengingsprocedure, als het bewijs en het verlies van adeldom worden grondig behandeld.AFBETALINGSOVEREENKOMSTEN. FINANCIERINGSHUUR. BROUWERIJOVEREENKOMST.

Afbetalingsovereenkomsten. Financieringshuur. Brouwerijovereenkomst.
  Auteur(s): A. DE CALUWÉ EN J. VAN DEN BERGH
Uitgave: 1975

Deze publicatie geeft u een overzicht van de wetten en besluiten die alle afbetalingsovereenkomsten reglementeren en gaat dieper in op enkele elementaire regels. Ook leasing en brouwerij-overeenkomsten komen aan bod.AFPALING

Afpaling
  Auteur(s): H. VAN BEVER
Uitgave: 1975

De auteur bespreekt de grondvereisten voor een aanspraak op afpaling, de hoedanigheid en de bekwaamheid van partijen, de minnelijke en de gerechtelijke afpaling. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de administratieve afpaling.AFSTAMMING

Afstamming
  Auteur(s): G. VERSCHELDEN
Uitgave: 2004

Dit boek geeft een grondige en complete analyse van het Belgisch afstammingsrecht. Want al bleef de Afstammingswet sinds haar inwerkingtreding ongewijzigd, toch blijft de praktijk worstelen met heel wat onontwarbare knopen: - Hoe en wanneer kan een vader een kind erkennen wanneer de moeder weigert? - Onder welke voorwaarden kan de éénjarige termijn om het vaderschap van de echtgenoot te betwisten verlengd worden? - Kan het vaderschap post mortem worden vastgesteld? - Kan een geadopteerd kind worden erkend? Dit naslagwerk is buitengewoon volledig. Zelfs het overgangsrecht van de oude naar de 'nieuwe' Afstammingswet uit 1987 komt uitgebreid ter sprake. Het boek beperkt zich niet tot het samenvatten van gepubliceerde bronnen, maar vult deze aan met tientallen niet gepubliceerde rechterlijke uitspraken én met eigen inzichten van de auteur.ALIMENTATIE

Alimentatie
  Auteur(s): S. BROUWERS
Uitgave: 2009

Onze rechtsfaculteiten behandelen alimentatie meestal fragmentarisch. Ze geven geen totaalbeeld. Noch van het alimentatierecht, noch van de algemene beginselen die van toepassing zijn. Steven Brouwers, advocaat en docent aan de Vrije Universiteit Brussel, vult deze leemte op. In Alimentatie geeft hij in drie titels alle alimentatievorderingen een consequente plaats. In deze omvangrijke en grondige studie gaat veel aandacht naar de relevante rechtspraak, en naar de in België gekende methodieken voor de begroting van bepaalde alimentatiegelden. De auteur behandelt ook uitvoerig de uitkering tussen ex-echtgenoten na de nieuwe Echtscheidingswet. De stof is tot 1 maart 2009 geüpdatet.ARBEIDSGERECHTEN EN SOCIAAL PROCESRECHT

Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht
  Auteur(s): J. PETIT
Uitgave: 1980

Dit boek analyseert de artikelen van het Gerechtelijk Wetboek die aan de samenstelling, de werking en de procesregelen van de arbeidsgerechten en aan het arbeidsauditoraat gewijd zijn. Ook de bijzondere procedure, zoals voor de sociale verkiezingen en voor beschermde werknemers, komen aan bod.ARBEIDSONGEVALLEN

Arbeidsongevallen
  Auteur(s): J. PETIT
Uitgave: 2005ARBEIDSOVEREENKOMST

Arbeidsovereenkomst
  Auteur(s): C. DE GANCK, L DE SCHRIJVER
Uitgave: 1980

In dit naslagwerk vindt u een diepgaande bespreking van alle aspecten waarmee u rekening moet houden bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst, tijdens de uitvoering ervan en bij de beëindiging. Alle relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer is in dit boek verwerkt.AUTEURSRECHT

Auteursrecht
  Auteur(s): J. CORBET
Uitgave: 1991

Rechtsvergelijkende beschouwingen, vermogensrechten en morele rechten, beschermde werken, het auteurscontractenrecht en de beheersvennootschappen, zijn enkele van de behandelde onderwerpen in dit boek. Ook de handhaving en de naburige rechten, zoals de rechten van vertolkende kunstenaars, van producenten van fonogrammen en van omroepen komen aan bod.BENELUXGERECHTSHOF

Beneluxgerechtshof
  Auteur(s): F. DUMON
Uitgave: 1984BESLAG

Beslag
  Auteur(s): E. DIRIX, K. BROECKX
Uitgave: 2010

Het trefwoord Beslag in de APR-reeks heeft over de jaren heen een ijzersterke reputatie opgebouwd en is niet meer weg te denken uit onze rechtsliteratuur. Het is uitgegroeid tot het referentiewerk bij uitstek voor de materie en biedt een veilig compas voor de rechtspracticus in dit complexe rechtsgebied. De evolutie van wetgeving en rechtspraak over de afgelopen 10 jaar en de diverse Europese ontwikkelingen maakten echter een grondige herwerking noodzakelijk. Deze nieuwe en volledig geactualiseerde editie is een onmisbaar werk voor ieder die zich in het executierecht begeeft (advocaat, beslagrechter, notaris, gerechtsdeurwaarder, schuldbemiddelaar, bankjurist).BORGTOCHT

Borgtocht
  Auteur(s): M. VAN QUICKENBORNE
Uitgave: 1999

Een bijzonder bruikbare praktijkgids voor wie op zoek is naar een gevatte analyse van de borgtocht als persoonlijke zekerheid. Vooreerst neemt de auteur de typologie van de borgen en haar juridische betekenis onder de loep en beklemtoont hij het fundamentele onderscheid tussen een borgtocht voor één of meer bepaalde schulden en de algemene borgtocht. Systematisch overloopt hij de levensweg van de borgtocht: van totstandkoming, over omvang, bewijs en gevolgen tot tenietgang. Tenslotte vergelijkt hij de subsidiaire en accessoire borgtocht met een aantal verwante figuren, zoals de partronaatsverklaring, de autonome garantie, de kredietverzekering e.a. Dit boek laat zich vlot lezen én consulteren dankzij de verhelderende inhoudstafel en een nauwkeurig zaakregister.BURGERLIJK BEWIJSRECHT

Burgerlijk bewijsrecht
  Auteur(s): B. CATTOIR
Uitgave: 2013

Het burgerlijk bewijsrecht speelt in de rechtspraktijk een kapitale rol. Toch wordt in de rechtsleer, vooral aan Nederlandstalige kant, aan dat bewijsrecht tot op vandaag een tweederangs rol toebedeeld. Dit boek vormt een volledige, diepgaande en praktijkgerichte studie van het bewijsrecht dat geldt in burgerlijke zaken en in handelszaken. Er wordt grondig ingegaan op de drie hoofdvragen van het burgerlijk bewijsrecht : wat moet worden bewezen, wie moet bewijzen en hoe kan/mag worden bewezen, inbegrepen de nieuwe technologieën. Bovendien wordt uitvoerig aandacht besteed aan de Antigoonrechtspraak van het Hof van Cassatie inzake ongeoorloofde bewijsmiddelen en aan de kwestie van de bewijsovereenkomsten. Ook de meest recente wetgeving inzake de overlegging van schriftelijke verklaringen van derden (Wet van 16 juli 2012) en de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte (Wet van 29 april 2013) worden behandeld.BURGERRECHTELIJKE HELING

Burgerrechtelijke heling
  Auteur(s): M.A. MASSCHELEIN
Uitgave: 2013

Een studie naar de burgerrechtelijke aspecten van heling van nalatenschapsgoederen en gemeenschapsgoederen is niet onbelangrijk. Verdelingsperikelen zijn immers eerder regel dan uitzondering. Het mag dan ook weinig verwondering wekken dat de sanctie van burgerrechtelijke heling vaak gevraagd wordt. Problematisch is echter dat er over de contouren en de gevolgen van dit burgerrechtelijk misdrijf tot op heden geen eensgezindheid bestaat. Zo bestaat er onder meer onduidelijkheid over de vraag of het toepassingsgebied van de artikelen 792, 801 en 1448 BW naar analogie kan worden uitgebreid. Ook is er betwisting over de vraag aan wie het voordeel van de sanctie toekomt en over de vraag of de erfgenamen van de erfgenaam-heler de sanctie moeten ondergaan. Het gevolg is dat de rechtspraak deze lacunes verschillend aanvult naargelang de concrete omstandigheden van de zaak. Het hoeft geen betoog dat een dergelijke werkwijze afbreuk doet aan de rechtszekerheid. Om een dergelijke arbitraire uitwerking tegen te gaan, beoogt dit werk dan ook een studie van het burgerrechtelijk misdrijf van heling, waarbij er rekening gehouden wordt met het algemeen juridisch kader.CONTRACTUELE ERFSTELLING

Contractuele erfstelling
  Auteur(s): M. VAN QUICKENBORNE
Uitgave: 1991

De auteur onderzoekt de basisbeginselen van de eigenlijke contractuele erfstelling: de vormvereisten, de partijen, de vereiste bekwaamheid en het voorwerp. Bijzondere aandacht gaat ook naar de onherroepelijkheid van deze overeenkomst en de uitzonderingen daarop, de rechtspositie van de ingestelde erfgenaam voor en na de dood van de insteller en het openvallen van de nalatenschap. Tot slot krijgt u een overzicht van de variaties op de eigenlijke contractuele erfstelling. Eerste uitgave: 1976DADING

Dading
  Auteur(s): B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON, K. LOONTJENS
Uitgave: 2000

Vijfendertig(!) jaar geleden verschenen de laatste twee grondige studies over de dadingsovereenkomst. Toch wordt ze dagelijks toegepast in de meest diverse sectoren die onderhevig zijn aan uiteenlopende jurisprudentiële en wetgevende ontwikkelingen. Elke praktijkjurist is zonder meer naar een handboek als dit op zoek! Het situeert de dadingsovereenkomst in het kader van de vaststellingsovereenkomsten en beschrijft de nietigheidsgronden. Bij de vraag naar de dadingsvatbaarheid van een geschil komen de meest diverse sectoren aan bod. In het laatste deel bekijken de auteurs de gevolgen tussen de partijen en die ten aanzien van derden in al hun hoedanigheden. U zal dit werk waarderen om zijn vele gebruiksklare antwoorden, met uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer Eerste uitgave: G. Gheysen, 1966DERDENVERZET

Derdenverzet
  Auteur(s): K. WAGNER
Uitgave: 2004

We leven in een samenleving waarin steeds frequenter beroep wordt gedaan op de rechter. Als onvermijdelijk gevolg daarvan, worden meer en meer rechterlijke uitspraken gewezen die een weerslag hebben op de rechten van derden. Voor degene die een rechterlijke uitspraak wil aanvechten die gewezen werd naar aanleiding van een procedure waarbij hij niet als partij betrokken was, biedt het derdenverzet vaak de enige uitkomst. De auteur bezorgt met dit boek de praktijkjurist een grondig en helder overzicht van de materie, op basis van de wetgeving, de rechtsleer en uitgebreide rechtspraak. Na een algemene benadering behandelt hij het derdenverzet in het beslag- en insolventierecht, het personen- en familierecht, het strafrecht, het fiscaal recht en het derdenverzet tegen arresten van de Raad van State.DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Deskundigenonderzoek in strafzaken
  Auteur(s): B. DE SMET
Uitgave: 2001

Voor de beoordeling van de strafvordering en de afhandeling van de burgerlijke strafzaken doet de rechter steeds meer beroep op deskundigen. Het advies van branddeskundigen, psychiaters, en boekhoudkundige experts is daarbij vaak doorslaggevend voor de besluitvorming. Vragen over de opdracht van de deskundige en de bewijswaarde van het expertise zijn moeilijk op te lossen, omdat het deskundigenonderzoek in strafzaken vooral vorm kreeg in de rechtspraak. "Deskundigenonderzoek in strafzaken" van Kluwer is een standaardwerk dat een volledig en recent overzicht van de wetgeving en rechtspraak over dit belangrijk thema behandelt. Naast een grondige analyse van de juridische problemen, heeft de auteur oog voor de praktijk in strafzaken en voor aspecten van rechtsvergelijking.DESKUNDIGENONDERZOEK IN ZAKEN VAN PRIVAATRECHT

Deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht
  Auteur(s): A. CLOQUET

Eerste uitgave: 1960 Tweede uitgave: 1975DIENSTPLICHT + BIJLAGE

Dienstplicht + bijlage
  Auteur(s): H. VAN EECKE
Uitgave: 1980

Dit boek gaat uitvoerig in op de uiterst belangrijke terminologie van de dienstplicht : uitstel, vrijstelling, vrijlating ... Bijzondere aandacht gaat naar het militiecontentieux, met overdadige verwijzing naar de rechtspraak.DOCUMENTAIRE KREDIETEN

Documentaire kredieten
  Auteur(s): B. DE VUYST EN G. MEYER
Uitgave: 2004

Documentaire kredieten zijn meer dan ooit een belangrijk financieel instrument in de internationale handel en zijn steeds meer een financieel garantieinstrument bij projectfinancieringen of internationale investeringen. Deze tweede editie van Documentaire Kredieten (de eerste dateert van 1981) is uniek in het Nederlands taalgebied en brengt de practicus referenties naar Belgische, Europese, maar ook naar de zeer belangrijke stroom van Angelsaksische rechtspraak over het onderwerp. Eerste uitgave: B. De Vuyst, 1981DRUGS

Drugs
  Auteur(s): A. DE NAUW
Uitgave: 2012

Een tweede editie was nodig omdat sinds de eerste uitgave van 1998 de wetgeving op meerdere punten werd gewijzigd en nieuwe rechtspraak in menig opzichten de rechtspraktijk heeft beïnvloed. In 2003 heeft de wetgever de bedoeling gehad in een specifieke regeling te voorzien voor misdrijven i.v.m. cannabis voor persoonlijk gebruik. Het Arbitragehof heeft echter een deel van deze nieuwe regeling vernietigd. Andere wetswijzigingen betreffen o.m. de huiszoekingen, de sluiting van inrichtingen of nog de behandeling met substitutiemiddelen. Wat de jurisprudentiële ontwikkelingen betreft, is voorzeker de invloed van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie i.v.m. de Schengenuitvoeringsovereenkomst bij het instellen van vervolgingen na een uitspraak in het buitenland te noteren, net als de totstandkoming in eigen land van een uitvoerige rechtspraak i.v.m. de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen. Hierbij mag niet worden vergeten dat de wetgever met deze straf vooral de ontneming van winsten uit de drughandel op het oog heeft gehad. Vanzelfsprekend wordt ruime aandacht besteed aan de ommekeer van de rechtspraak m.b.t. de hantering van de sanctie van de bewijsuitsluiting bij onrechtmatig verkregen bewijs. In tegenstelling tot de eerste editie wordt het thema van de bijzondere opsporingsmethoden, dat sindsdien wettelijk geregeld is en een eigen monografie verdient, niet meer behandeld. Daarentegen komt het vraagstuk van de politionele provocatie uitvoerig aan bod.DWANGSOM

Dwangsom
  Auteur(s): K. WAGNER
Uitgave: 2003

Twintig jaar geleden verscheen de eerste uitgave van Dwangsom in de reeks Algemene Praktische Rechtsverzameling (APR). Al snel werd dit referentiewerk alom geciteerd in artikels, studies en conclusies. Door de overvloedige rechtspraak en de vernieuwende interpretaties in de rechtsleer, was het de hoogste tijd voor een compleet nieuwe stand van zaken. In Dwangsom behandelt Kris Wagner de hele materie op exhaustieve wijze. Onderwerpen als de bevoegdheid, de veroordeling en de aanpassing of mildering van de dwangsom worden helder en met zin voor detail besproken en belicht aan de hand van de rechtspraak en rechtsleer. In de laatste hoofdstukken focust de auteur op de toepassing van de dwangsom in afzonderlijke rechtstakken als het sociaal recht, het personen- en familierecht, de ruimtelijke ordening en het IPR. Eerste uitgave: G.L. Ballon, 1980FACTUUR

Factuur
  Auteur(s): E. DIRIX EN G.L. BALLON
Uitgave: 2012

De factuur speelt in het handelsverkeer een onmisbare rol. Gelet op haar bijzonder bewijswaarde tussen handelaren vervult zij een eerste rangsrol als contractueel document. Dit belang is nog toegenomen sinds de Wet Betalingsachterstand. Twintig jaar na het verschijnen van de eerste editie van dit standaardwerk [deze 'klassieker']  was een grondige herwerking noodzakelijk. In dit boek wordt de factuur in al haar aspecten besproken (bewijsfunctie, algemene voorwaarden, bevoegdheidsclausules, taalwetgeving, marktpraktijken, consumentenrecht, endossement enz.). Kortom dit boek is een onmisbaar werkinstrument voor iedere praktijkjurist en is het referentierecht bij uitstek voor de materie.FISCAAL INVORDERINGSRECHT

Fiscaal invorderingsrecht
  Auteur(s): M. DELANOTE
Uitgave: 2012

In dit boek wordt het fiscaal invorderingsrecht geanalyseerd en becommentarieerd. De diverse invorderingsaspecten van zowel de inkomstenbelastingen als de btw komen daarbij aan bod, zowel vanuit internrechtelijk als vanuit grensoverschrijdend of internationaal perspectief. In een eerste algemeen deel bespreekt de auteur de eigenheid van de uitvoerbare titel en de diversiteit aan belastingschuldigen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de positie van de algemene rechtsopvolgers, de gehuwden en wettelijk samenwonenden en de derden-aansprakelijken. In een tweede deel wordt uitvoerig ingegaan op de betaling en vervolging van de belastingschuld waarbij o.m. de betalingstermijnen en -modaliteiten, de nalatigheidsinteresten en vervolgingsmaatregelen worden behandeld. Eveneens wordt nader ingegaan op de mogelijkheid tot invorderen van betwiste belastingschulden. In de daaropvolgende onderdelen worden de bijzondere rechten en voorrechten van de fiscus nader beschouwd. Daarbij komen niet enkel de meer klassieke waarborgen aan bod (zoals o.m. de wettelijke hypotheek en het algemeen voorrecht), maar ook de vaak inventieve invorderingsmechanismen die er specifiek op gericht zijn bepaalde fraudefenomenen te bestrijden. In een laatste onderdeel geeft de auteur een overzicht van de verschillende wijzen waarop de fiscale schuld teniet gaat.FISCAAL STRAFRECHT

Fiscaal strafrecht
  Auteur(s): L. HUYBRECHTS
Uitgave: 2002

Fiscaal strafrecht is een vak apart. Vraag dat maar aan advocaten en magistraten die er zich dagelijks mee bezig houden. Want al blijven de algemene regels van het strafrecht in principe gewoon van toepassing, de strafbaarheid, de strafvordering en de bestraffing vragen een gespecialiseerde aanpak. In deze uitgave gidst Luc Huybrechts u door de complete materie van het fiscaal strafrecht. Men kan het echter alleen maar begrijpen met het algemeen strafrecht in het achterhoofd. Daarom belicht de auteur ook de grote lijnen van het algemeen strafrecht vanuit de invalshoek van de verschillende fiscale misdrijven. Deel I focust op het karakter van de strafsanctie en de verschillende fiscale wetboeken, in deel II komen de misdrijven en straffen aan bod, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de constitutieve bestanddelen van de misdrijven, de strafbaarheid en de bestraffing. Het uitvoerige laatste deel analyseert de strafvordering en het repressie-apparaat: in geen enkel ander strafrechtsgebied bestaat er zo'n subtiel en tegelijk delicaat evenwicht tussen de opdrachten van de rechterlijke en de uitvoerende macht.GENEESKUNDE RECHT EN MEDISCH HANDELEN

Geneeskunde recht en medisch handelen
  Auteur(s): H. NYS
Uitgave: 2005

Dit naslagwerk is het eerste nederlandstalige volledige overzicht van alle juridische aspecten verbonden aan de uitoefening van de geneeskunde. Het biedt een antwoord op alle juridische vragen waarmee de arts of zijn patiënt op medisch vlak geconfronteerd kunnen worden. Eerste uitgave: 1991GETUIGENVERHOOR

Getuigenverhoor
  Auteur(s): P. DE BAETS
Uitgave: 2000GIRAAL EN ELEKTRONISCH BETALINGSVERKEER

Giraal en elektronisch betalingsverkeer
  Auteur(s): R. STEENNOT
Uitgave: 2011

Steeds vaker wordt betaald met girale en elektronische betaalinstrumenten. Dit boek behandelt de rechten en verplichtingen van de partijen die bij een girale of elektronische betaling betrokken zijn. De werking en civielrechtelijke kwalificatie van verschillende betaalinstrumenten en betalingssystemen komen aan bod: overschrijvingen; kredietkaarten; Paypal; PingPing (betalen via GSM). Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe Wet Betalingsdiensten die in 2010 in werking is getreden: het toepassingsgebied van de wet; de informatieverplichtingen van de betalingsdienstaanbieder; de aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieder  enerzijds bij een foutieve uitvoering van een betalingsopdracht en anderzijds bij niet-toegestane betalingstransacties. Tot slot worden ook de verhouding tussen de schuldenaar en schuldeiser onderling en de interbancaire relaties besproken.HANDELSZAAK

Handelszaak
  Auteur(s): F. BOUCKAERT
Uitgave: 1989

Het opstarten, leiden en beëindigen van een handelszaak brengen tal van juridische complicaties met zich mee. Dit boek schept klaarheid in deze uiterst complexe materie door een systematische analyse van al deze aspecten.INTEREST

Interest
  Auteur(s): J. PETIT
Uitgave: 1995

Dit standaardwerk biedt, in de goede A.P.R.-traditie, een grondig overzicht van alle regels betreffende interesten in België. Hiermee vindt u snel en trefzeker oplossingen voor ieder probleem aangaande interesten, rentevoeten, kapitalisatie, woeker en de interest in de gerechtelijke procedure.Dankzij een zeer gedetailleerde inhoudstafel, een uitgebreide literatuurlijst en ontelbare verwijzingen, een handig trefwoordenregister en nuttige verwijzingen naar wetten en andere bronnen, is het een bijzonder praktisch werkinstrument voor iedereen die met de materie in aanraking komt.INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Internationaal privaatrecht
  Auteur(s): G. VAN HECKE EN K. LENAERTS
Uitgave: 1986

In deze uitgave situeren de auteurs de methode van het internationaal privaatrecht in het kader van de algemene regeling van het grensoverschrijdend recht. Het resultaat is een werk dat u met stevige hand leidt doorheen een schijnbaar ontoegankelijk gebied.INTERNATIONALE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN

Internationale rechtshulp in strafzaken
  Auteur(s): F. THOMAS
Uitgave: 1998

Grenzen vervagen, nieuwe afzetmarkten worden ontdekt. Maar het uniformeren van het straf- en procesrecht binnen bepaalde geografische en/ of politieke unies is nog verre toekomstmuziek. Meer aandacht voor internationale rechtshulp dringt zich dan ook op. Deze buitengewoon complexe en snel evoluerende materie wordt op exhaustieve wijze behandeld in deze nieuwe publicatie, die bovendien een unieke synthese van de uitgebreide literatuur en rechtspraak hieromtrent bevat. De auteur laat geen enkele gelegenheid onbenut om alle problemen en alle toepassingsmogelijkheden die zich in de praktijk kunnen voordoen, te bespreken en nauwgezet te analyseren. Een duidelijk gestructureerde inhoudstafel en een gedetailleerd trefwoordenregister maken uw opzoekwerk bijzonder eenvoudig.JEUGDBESCHERMINGSRECHT

Jeugdbeschermingsrecht
  Auteur(s): J. SMETS
Uitgave: 1996JURIDISCHE BIJSTAND

Juridische bijstand
  Auteur(s): S. GIBENS
Uitgave: 2008

Dit is het allereerste boek in het Vlaamse rechtsgebied dat het recht op juridische bijstand aan een grondige analyse onderwerpt. De auteur plaatst het recht op juridische bijstand in een internationale en supranationale context en onderzoekt de bevoegheden van de organen die belast worden met de juridische eerste - en tweedelijnsbijstand. Hij bestudeert de verschillende criteria die toegang verlenen tot het recht op juridische bijstand en stoffeert dit alles met veelal ongepubliceerde rechterlijke uitspraken van de arbeidsrechtbanken.KOOP EN RUIL VAN DIEREN

Koop en ruil van dieren
  Auteur(s): F. VRANKEN
Uitgave: 1979

Dit boek bestudeert de toepassingen van de bijzondere wetten en uitvoeringsbesluiten rond de verkoopvernietigende gebreken bij verkoop en ruil van huisdieren en slachtvee. Ook de verborgen gebreken bij dieren die niet in de voorschriften worden genoemd en de andere rechtsvorderingen waarover de koper of ruiler beschikt komen aan bod.LASTGEVING

Lastgeving
  Auteur(s): R. BOES, C. PAULUS, B.TILLEMAN
Uitgave: 1997

In dit boek worden de aspecten en gevolgen van lastgeving deskundig in kaart gebracht: de constitutieve bestanddelen van de lastgevingsovereenkomst, de totstandkoming van de lastgevingsovereenkomst, de verplichtingen van de lasthebber en de lastgever, de vertegenwoordiging en de beëindiging van het mandaat. Eerste uitgave: C. Paulus en R. Boes, 1978MILIEUSTRAFRECHT

Milieustrafrecht
  Auteur(s): M. FAURE, J. VANHEULE
Uitgave: 2006

Deze uitgave behandelt het milieustrafrecht vanuit een theoretische én een praktische invalshoek. Het is geschreven in een heldere taal en met talrijke praktijkvoorbeelden.
U vindt er:
* de ontwikkeling van het Belgische milieustrafrecht
* een overzicht van de bronnen
* de strafrechterlijke sancties
* een bespreking van de rechtspraak.MILITAIR STRAFRECHT

Militair strafrecht
  Auteur(s): F. GORLÉ, G. VAN GERVEN, M. PEERAER, F. DE RUYCK
Uitgave: 1993

Dit werk is opgebouwd uit 3 delen. Het eerste deel geeft statistische en criminologische kanttekeningen en een uiteenzetting van de bronnen van het militair strafrecht en de bepalingen betreffende het verkrijgen en verliezen van de hoedanigheid van militair. De tweede titel is gewijd aan enkele onderwerpen van algemeen militair strafrecht, van het begrip militaire misdrijven tot schuldontheffing en probatie. In deel drie komen de verschillende militaire misdrijven aan bod in de volgorde van het Militair Strafwetboek.NAAM

Naam
  Auteur(s): W. PINTENS
Uitgave: 1981

Ontstaan, samenstelling, verkrijging, verandering, rechtsaard en kenmerken van de familienaam zijn de belangrijkste onderwerpen van dit werk. Ook de voornaam, het pseudoniem, de bijnaam en de adellijke titel worden gesproken. In een afzonderlijk hoofdstuk komen de internationaal privaatrechtelijke aspecten aan bod.NATIONALITEIT

Nationaliteit
  Auteur(s): M. VAN DE PUTTE EN J. CLEMENT
Uitgave: 2001

Dit werk schetst een volledig overzicht van het huidig geldende recht. Daarbij krijgt u een staalkaart aangeboden van rechtsleer en rechtspraak. Daarnaast wordt ook een aanzet gegeven tot een meer theoretische reflectie. De auteurs hebben hierbij onder meer oog voor de verhouding tussen de actuele Belgische nationaliteitsrecht en de internationaal- rechtelijke evoluties op het gebied van nationaliteit.ONDERNEMINGSRAAD COMITÉ VOOR VEILIG -HEID GEZONDHEID EN VERFRAAIING

Ondernemingsraad comité voor veilig -heid gezondheid en verfraaiing
  Auteur(s): J. STEYAERT
Uitgave: 1975

Sinds de oprichting van de ondernemingsraden is dit werk een onmiskenbare informatiebron gebleken aangaande de overlegstructuren binnen de onderneming. Eerste uitgave: 1964 en 1968ONDERZOEKSGERECHTEN

Onderzoeksgerechten
  Auteur(s): R. DECLERCQ
Uitgave: 1993

Deze monografie is het eerste juridisch standaardwerk dat de onderzoeksgerechten op een praktische en diepgaande wijze behandelt. De auteur is erin geslaagd u in een vlot leesbare taal een praktijkgerichte analyse aan te bieden van deze voor de strafrechtspleging zo belangrijke materie. Naast de evaluatie van het gerechtelijk onderzoek en de beslissingen of de strafvordering wordt verdergezet, komen ook de diverse opdrachten aan bod waarmee de onderzoeksgerechten gaandeweg door de wetgever werden belast. Eén van die opdrachten is b.v. het toezicht op het verloop van de voorlopige hechtenis. Tevens maakt de uitvoerige cassatierechtspraak over het optreden van de onderzoeksgerechten een systematisch overzicht van de instelling onontbeerlijk.OPENBAAR CENTRUM MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn
  Auteur(s): J. VAN BENEDEN EN M. VAN DAMME
Uitgave: 1986

In dit boek biedt de auteur een uiterst praktische commentaar op het O.C.M.W. U vindt er een duidelijke synthese in van de rechtsleer en een verregaande behandeling van de rechtspraak. Samen met de uitvoerige literatuurlijst vormt dit boek een zeer volledige leidraad voor alle betrokkenen bij de werking van het O.C.M.W.OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
  Auteur(s): I CARLENS EN L VENY
Uitgave: 2014

In 1986 verscheen in de APR-reeks het standaardwerk van M. Van Damme en J. Van Beneden “OCMW-Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn”; dit boek was destijds de eerste wetenschappelijke monografie aan dit gedecentraliseerd bestuur gewijd. Vandaag, drie decennia verder, kan er niet aan worden voorbij gegaan dat talrijke evoluties een actualisering van dit standaardwerk noodzaken. De organieke regelgeving omtrent de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werd met de vierde staatshervorming van 5 mei 1993 gecommunautariseerd; op een twintigtal bepalingen van de vroegere OCMW-wet van 8 juli 1976 na, werden de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschappen bevoegd om met de voormelde wet aan de slag te gaan. In de Vlaamse Gemeenschap leidde dit ertoe dat meerdere Vlaamse decreten werden uitgevaardigd waarbij belangrijke onderdelen van de OCMW-wet aan nieuwe visies werden aangepast. Toch was het wachten tot het Vlaams Gewest de bevoegdheid werd toebedeeld aangaande de organieke regelgeving op gemeenten en provincies, vooraleer de Vlaamse Gemeenschap met een volledig nieuw OCMW-decreet op de proppen kwam, met name het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Voortbouwend op het standaardwerk zijn Ludo Veny en Ivo Carlens aan de slag gegaan. Die werkzaamheden hebben nu geresulteerd in een nieuwe monografie binnen de APR-reeks waar inzonderheid het institutionele luik van de OCMW’s centraal staat; een gemeenschapsbevoegdheid zijnde, wordt begrijpelijkerwijze gefocust op de organieke decreetgeving betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het Vlaams Gewest. De federale aspecten aangaande de OCMW-wet van 8 juli 1976 komen daarentegen niet aan bod.OPENBAAR MINISTERIE

Openbaar ministerie
  Auteur(s): J. MATTHIJS
Uitgave: 1983

Na een geschiedkundige inleiding, krijgt u een systematisch en duidelijk overzicht van alle aspecten van het Openbaar Ministerie, met telkens ook een omstandige verwijzing naar de rechtspraak en rechtsleer.OPENBARE ZEDENSCHENNIS

Openbare zedenschennis
  Auteur(s): J. DE ZEGHER
Uitgave: 1973

In deze studie onderzoekt de auteur de maatschappelijke maatstaven bij de bestraffing van de zedenschennis. Het begrip "schennis van de goede zeden" en de verschillende vormen van zedenschennis worden juridisch geanalyseerd.PACHT

Pacht
  Auteur(s): E. STASSIJNS
Uitgave: 1997

Dit lijvige werk behandelt op exhaustieve wijze alle aspecten van de pachtovereenkomst in ruime zin. U vindt er een unieke synthese van de uitgebreide literatuur en rechtspraak hieromtrent. De auteur laat geen enkele gelegenheid onbenut om alle problemen en alle toepassingsmogelijkheden die zich in uw dagelijkse praktijk kunnen voordoen, te bespreken en nauwgezet te analyseren. Eerste uitgave: A. De Clerck en M. Sevens, 1956 en 1964 Tweede uitgave: M. Sevens en G. Traest, 1978PARITAIR OVERLEG IN DE ONDERNEMING

Paritair overleg in de onderneming
  Auteur(s): J. STEYAERT, F. DORSSEMONT, C. DE GANCK, M. DE GOLS
Uitgave: 2009

De Bedrijforganisatiewet (1948) introduceerde een stelsel van overlegorganen op nationaal, professioneel en ondernemingsvlak. Kort na de publicatie van de wet verscheen de eerste monografie over de Belgische ondernemingsraden in de nog jonge Algemene Praktische Rechtsverzameling. De auteur, Dr. Jan Steyaert heeft deze editie verschillende keren herwerkt. Voor de actuele omstandige herwerking die ruim zestig jaar na de totstandkoming van de wet verschijnt, deed Jan Steyaert beroep op drie co-auteurs die elk een eigen beroepservaring toevoegen (Filip Dorssemont, Chris De Ganck en Michel De Gols). Het boek brengt het paritair overleg in de onderneming vanuit een juridische invalshoek in kaart. De grondbeginselen, de historiek, de oprichting, de sociale verkiezingen, de bevoegdheden, de samenstelling en de werking van de ondernemingsraad en van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk worden uitvoerig belicht. De relatie van de vakbondsafvaardiging tot beide organen wordt onderzocht. De voor de rechtspraktijk relevante ontslagregeling van de leden en kandidaat leden van beide organen wordt diepgaand geanalyseerd. Ook de sociaalprocesrechtelijke aspecten krijgen ruime aandacht. Het boek gaat uitvoerig in op de juridische knelpunten die de erg versnipperde regelgeving oplevert. Bepaalde prolemen worden in een rechtsvergelijkend en Europeesrechtelijk kader geplaatst. Om die reden wordt ook ingegaan op de werking en de bevoegdheden van de Europese ondernemingsraden. De samenstelling van de auteursequippe is uniek. De combinatie van een academicus, advocaat, bedrijfsjurist en een topambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarborgt een veelzijdige en complementaire kijk op de materie. De problematiek van het paritair overleg werd zelden op een zo omvattende en diepgravende wijze ontsloten voor een publiek van juristen.PRIJSREGELING

Prijsregeling
  Auteur(s): P. DE VROEDE
Uitgave: 1976

Deze nog steeds waardevolle klassieker behandelt de basisbeginselen van de prijsregelingen getroffen in het kader van de inflatiebestrijding.RECHT VAN ANTWOORD

Recht van antwoord
  Auteur(s): E. BREWAEYS
Uitgave: 2005SCHADE EN SCHADELOOSSTELLING DEEL I

Schade en schadeloosstelling deel I
  Auteur(s): A. CLAEYS

De materie van de schade en de vergoeding ervan wordt reeds sinds jaren diepgaand beïnvloed door dit boek. Er wordt in de rechtspraktijk immers gretig gebruik van gemaakt. De overvloedige rechtspraak ter zake wordt door de auteur systematisch geordend en geanalyseerd.SCHADE EN SCHADELOOSSTELLING DEEL I

Schade en schadeloosstelling deel I
  Auteur(s): J. RONSE
Uitgave: 1972TAALGEBRUIK IN GERECHTSZAKEN

Taalgebruik in gerechtszaken
  Auteur(s): L. LINDEMANS
Uitgave: 1973

Naast een aantal algemene beschouwingen wordt dieper ingegaan op het taalgebruik aan de verschillende rechtscolleges en hoven tijdens het onderzoek. Daarnaast wordt ook het taalgebruik bij vonnissen en arresten onder de loep genomen. De vereiste taalkennis van de leden van de rechtscolleges en van de gerechtelijke ambtenaren wordt uitvoerig besproken in een laatste hoofdstuk. Eerste uitgave: 1955TALEN IN BESTUURSZAKEN, IN DE BEDRIJVEN EN IN DE SOCIALE BETREKKINGEN

Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkingen
  Auteur(s): R. RENARD
Uitgave: 1983TERBESCHIKKINGSTELLING VAN WERKNEMERS EN UITZENDARBEID

Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid
  Auteur(s): L. ELIAERTS
Uitgave: 2014

In de Belgische interne rechtsorde komt aan bod: het principieel verbod van terbeschikkingstelling, de regeling van de uitzendarbeid, de straf- en civielrechtelijke sancties, veiligheid en gezondheid, bijzondere aspecten van aansprakelijkheid en specifieke wettelijke vormen zoals dienstencheques. De uiteenzetting met betrekking tot de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling betreft: IPR en internationale bevoegdheid, het vrij verkeer van werknemers en van diensten, de Detacheringsrichtlijn en de Belgische Detacheringswet, de coördinatieverordening van sociale zekerheid, Limosa en de detachering vanuit en naar landen buiten de EER. Het behandelde onderwerp sluit aan bij de actualiteit. De overheid draagt de strijd tegen de sociale fraude, waarmede terbeschikkingstelling gepaard kan gaan, hoog in het vaandel. Op Europees niveau is de totstandkoming van een richtlijn tot handhaving van de Detacheringsrichtlijn imminent, op welke nieuwe regelgeving het boek anticipeert. Het meest recente voorbeeld van de Belgische aanpak van onregelmatigheden is de anti-rechtsmisbruikbepaling wat betreft de sociale zekerheid in geval van intracommunautaire detachering. De economische evolutie (van fordisme tot toyotisme) en sociale beleidsopties (zoals flexicurity) leiden er evenwel toe dat terbeschikkingstelling en uitzendarbeid gaandeweg een grotere plaats innemen in het productieproces. Daarvoor is er oog vanwege de Europese wetgever (onder meer afbouw van hinderpalen in de Uitzendarbeidsrichtlijn) en vanwege de Belgische sociale partners, die in 2013 het instroommotief voor uitzendarbeid hebben mogelijk gemaakt. Het boek is een grondige en praktijkgerichte studie van deze en diverse andere aangelegenheden, zodat het een meerwaarde biedt voor de jurist die ermee te maken heeft.TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD

Toepassing van de wet in de tijd
  Auteur(s): P. POPELIER
Uitgave: 1999

Telkens er wordt gesleuteld aan de wetgeving, rijst de vraag naar de temporele werking van de wet. In dit boek gaat Patricia Popelier dieper in op de verschillende aspecten van deze problematiek. Het is een uiterst volledig naslagwerk met als rode draad de beginselen als rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Door de vele voorbeelden en de indrukwekkende bibliografie is dit werk geschikt voor zowel rechtspractici als academici.TUSSENKOMST VAN DERDEN VOOR DE STRAFRECHTER

Tussenkomst van derden voor de strafrechter
  Auteur(s): A. DE NAUW
Uitgave: 1985

Kunnen derden, d.w.z. al wie buiten de klassieke procesrechtelijke verhoudingen in de strafvordering of de burgerlijke vordering staat, voor de strafrechter tussenkomen? De auteur belicht in dit boek de diverse facetten van deze vraagstelling.TUSSENVORDERINGEN

Tussenvorderingen
  Auteur(s): S. MOSSELMANS
Uitgave: 2007

Het werk omvat een bespreking de lege lata van de tussenvorderingen in het civiele geding, voornamelijk in het licht van de vrij veelvuldige cassatierechtspraak die hierover de laatste jaren is tussengekomen. Na een algemene situering en definiëring van de tussenvorderingen, gaat de auteur in détail in op de verschillende soorten tussenvorderingen: (1) de tussenvordering tot uitbreiding, wijziging of aanvulling van de hoofdvordering, (2) de tegenvordering, (3) de tussenvordering waarbij tussen reeds in het geding zijnde partijen een procesverhouding wordt gecreëerd en (4) de tussenkomst. De auteur heeft daarbij oog voor een aantal bijzondere procedurele aspecten van de bedoelde tussenvorderingen. Het werk is gestoffeerd met tal van verwijzingen, ook naar zeer recente rechtspraak en rechtsleer. Verder is de meest recente wetgeving verwerkt, waaronder de Wet 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.VALSHEID IN GESCHRIFTEN

Valsheid in geschriften
  Auteur(s): J. VANHALEWIJN EN L. DUPONT
Uitgave: 1975

De auteurs onderzoeken de verhouding tussen de algemene beginselen van het strafrecht en de valsheid in geschriften. Verder bespreken ze de bijzondere strafbepalingen betreffende de documenten in o.m. het sociaal, het economisch en het fiscaal recht. Tot slot volgt een synthese van de rechtsleer, gekoppeld aan een diepgaande behandeling van de rechtspraak.VERLATING VAN FAMILIE

Verlating van familie
  Auteur(s): L. DUPONT
Uitgave: 1975

Met de strafbaarstelling van het verlaten van de familie heeft de Belgische wetgever één van de vele verplichtingen uit het domein van het familierecht strafrechtelijk willen handhaven. Deze problematiek wordt in dit werk, een ware ruggesteun voor de praktijk, grondig bestudeerd.VOOGDIJ

Voogdij
  Auteur(s): S. MOSSELMANS
Uitgave: 2004

De nieuwe uitgave in de reeks APR, geeft een grondige en volledige analyse van het Belgische voogdijrecht, dat in 2001 en 2003 grondig werd hervormd. Meest belangrijk daarbij zijn een verruimde aandacht voor de persoon van de pupil en de modernisering van het vermogensbeheer. De wetgever wijzigde ook het ouderlijke vermogensbeheer. In dit boek worden alle hervormingen tot in detail besproken. Het naslagwerk is buitengewoon volledig. Waar mogelijk werd de vergelijking gemaakt met de nieuwe wetgeving inzake het voorlopig bewind. Bijzondere aandacht gaat naar de link tussen het voogdijgezag en het ouderlijke vermogensbeheer, wat van groot belang is voor de praktijk. Tenslotte wordt ingegaan op de situatie van de pupil in internationale context, met inbegrip van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling.WONINGHUUR

Woninghuur
  Auteur(s): M. DAMBRE EN B. HUBEAU
Uitgave: 2002

Woninghuur geeft u een grondige en overzichtelijke bespreking van het complete woninghuurrecht. De auteurs analyseren de evolutie van de rechtspraak en de rechtsleer van de afgelopen tien jaar. Hun kritische, constructieve benadering levert onmiddellijk meerwaarde op: het boek is veel meer dan een neutrale registratie van de huidige stand van zaken. Bovendien beperken de auteurs zich niet tot de woninghuurwet, maar kaderen ze de materie in de brede context van het huisvestingsrecht en het grondrecht op een behoorlijke huisvesting.ZAAKWAARNEMING

  Auteur(s): E. BEYSEN
Uitgave: 2006

De zaakwaarneming is één der meest onderbelichte bronnen van het Belgische gecodificeerde verbintenissenrecht. Ten onrechte, want de zaakwaarneming is het traditionele voorbeeld van de altruïstisch handelende buurman die een brand op het belendende perceel poogt te blussen, reeds lang ontgroeid. In het hedendaagse recht wordt de zaakwaarneming gekenmerkt door een inherente flexibiliteit, waardoor ze in de meest uiteenlopende hypotheses toepassing kan vinden. Deze flexibiliteit bergt echter ook risicos in zich daar de erkenning van een zaakwaarneming bijzonder verregaande rechten en plichten voor de betroffen partijen kan doen ontstaan. De auteur bezorgt met dit boek een omvattende analyse van de materie, op basis van de wetgeving, de rechtspraak, de rechtsleer evenals rechtsvergelijkende beschouwingen. Na een algemene situering van de zaakwaarneming binnen het Belgische verbintenissenrecht behandelt hij de ontstaansvoorwaarden en vervolgens de rechtsgevolgen van de zaakwaarneming. Hierbij wordt op een overzichtelijke wijze onderscheiden tussen de rechtsgevolgen tussen de zaakwaarnemer en de belanghebbende enerzijds en de rechtsgevolgen t.o.v. derden anderzijds.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios