De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


BURGERRECHTELIJKE HELING

Burgerrechtelijke heling
  Auteur(s): M.A. MASSCHELEIN
Uitgave: 2013

Een studie naar de burgerrechtelijke aspecten van heling van nalatenschapsgoederen en gemeenschapsgoederen is niet onbelangrijk. Verdelingsperikelen zijn immers eerder regel dan uitzondering. Het mag dan ook weinig verwondering wekken dat de sanctie van burgerrechtelijke heling vaak gevraagd wordt. Problematisch is echter dat er over de contouren en de gevolgen van dit burgerrechtelijk misdrijf tot op heden geen eensgezindheid bestaat. Zo bestaat er onder meer onduidelijkheid over de vraag of het toepassingsgebied van de artikelen 792, 801 en 1448 BW naar analogie kan worden uitgebreid. Ook is er betwisting over de vraag aan wie het voordeel van de sanctie toekomt en over de vraag of de erfgenamen van de erfgenaam-heler de sanctie moeten ondergaan. Het gevolg is dat de rechtspraak deze lacunes verschillend aanvult naargelang de concrete omstandigheden van de zaak. Het hoeft geen betoog dat een dergelijke werkwijze afbreuk doet aan de rechtszekerheid. Om een dergelijke arbitraire uitwerking tegen te gaan, beoogt dit werk dan ook een studie van het burgerrechtelijk misdrijf van heling, waarbij er rekening gehouden wordt met het algemeen juridisch kader.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios