De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


PARITAIR OVERLEG IN DE ONDERNEMING

Paritair overleg in de onderneming
  Auteur(s): J. STEYAERT, F. DORSSEMONT, C. DE GANCK, M. DE GOLS
Uitgave: 2009

De Bedrijforganisatiewet (1948) introduceerde een stelsel van overlegorganen op nationaal, professioneel en ondernemingsvlak. Kort na de publicatie van de wet verscheen de eerste monografie over de Belgische ondernemingsraden in de nog jonge Algemene Praktische Rechtsverzameling. De auteur, Dr. Jan Steyaert heeft deze editie verschillende keren herwerkt. Voor de actuele omstandige herwerking die ruim zestig jaar na de totstandkoming van de wet verschijnt, deed Jan Steyaert beroep op drie co-auteurs die elk een eigen beroepservaring toevoegen (Filip Dorssemont, Chris De Ganck en Michel De Gols). Het boek brengt het paritair overleg in de onderneming vanuit een juridische invalshoek in kaart. De grondbeginselen, de historiek, de oprichting, de sociale verkiezingen, de bevoegdheden, de samenstelling en de werking van de ondernemingsraad en van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk worden uitvoerig belicht. De relatie van de vakbondsafvaardiging tot beide organen wordt onderzocht. De voor de rechtspraktijk relevante ontslagregeling van de leden en kandidaat leden van beide organen wordt diepgaand geanalyseerd. Ook de sociaalprocesrechtelijke aspecten krijgen ruime aandacht. Het boek gaat uitvoerig in op de juridische knelpunten die de erg versnipperde regelgeving oplevert. Bepaalde prolemen worden in een rechtsvergelijkend en Europeesrechtelijk kader geplaatst. Om die reden wordt ook ingegaan op de werking en de bevoegdheden van de Europese ondernemingsraden. De samenstelling van de auteursequippe is uniek. De combinatie van een academicus, advocaat, bedrijfsjurist en een topambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarborgt een veelzijdige en complementaire kijk op de materie. De problematiek van het paritair overleg werd zelden op een zo omvattende en diepgravende wijze ontsloten voor een publiek van juristen.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios