De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


ZAAKWAARNEMING

  Auteur(s): E. BEYSEN
Uitgave: 2006

De zaakwaarneming is één der meest onderbelichte bronnen van het Belgische gecodificeerde verbintenissenrecht. Ten onrechte, want de zaakwaarneming is het traditionele voorbeeld van de altruïstisch handelende buurman die een brand op het belendende perceel poogt te blussen, reeds lang ontgroeid. In het hedendaagse recht wordt de zaakwaarneming gekenmerkt door een inherente flexibiliteit, waardoor ze in de meest uiteenlopende hypotheses toepassing kan vinden. Deze flexibiliteit bergt echter ook risicos in zich daar de erkenning van een zaakwaarneming bijzonder verregaande rechten en plichten voor de betroffen partijen kan doen ontstaan. De auteur bezorgt met dit boek een omvattende analyse van de materie, op basis van de wetgeving, de rechtspraak, de rechtsleer evenals rechtsvergelijkende beschouwingen. Na een algemene situering van de zaakwaarneming binnen het Belgische verbintenissenrecht behandelt hij de ontstaansvoorwaarden en vervolgens de rechtsgevolgen van de zaakwaarneming. Hierbij wordt op een overzichtelijke wijze onderscheiden tussen de rechtsgevolgen tussen de zaakwaarnemer en de belanghebbende enerzijds en de rechtsgevolgen t.o.v. derden anderzijds.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios