De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

APR PRIJS

De V.Z.W. Algemene Praktische Rechtsverzameling wil de studenten aan de Vlaamse rechtsfaculteiten aanmoedigen tot het schrijven van hoogwaardige verhandelingen. Daartoe kent de APR per universiteit jaarlijks een prijs toe voor de beste juridische verhandeling in het raam van de Meesterproef.

De APR-prijs wordt toegekend aan de student in de Masteropleiding in de Rechten die in het voorbije academiejaar de beste juridische verhandeling heeft ingediend.

De prijs wordt toegekend per rechtsfaculteit: KULeuven, UGent, UAntwerpen, VUBrussel en UHasselt. De prijs bedraagt telkens 250 EUR. De laureaat ontvangt tevens boeken ter waarde van 250 EUR uit de APR-reeks.

Download het reglement.


DE LAUREATEN VAN DE APR PRIJS

* 2013-2014:
- Van Der Haegen Matthias: “Een Hof van Cassatie voor de 21ste eeuw. Over het kaf en het koren” (UGent)
- Meys Shana: “Vergelijking van de overdracht van schuldvordering met de betaling met indeplaatsstelling” (UAntwerpen)
- Van Gool Elias: “De gemeentelijke administratieve sancties en rechtsbescherming. Een moeilijk huwelijk of een bijna voltooide puzzel?” (KULeuven)
- Verheyden Stephanie: “De verenigbaarheid van levenslange straffen met de artt. 3, 5.1.a en 5.4 EVRM” (VUBrussel)

* 2012-2013:
- Vancoppernolle Thijs: "Precontractuele bedingen” (KULeuven)
- Dupont Jef: “De minderheidsvordering naar Belgisch recht: een kritische analyse” (UAntwerpen)
- Vandaele Ann-Sophie: “De volle rechtsmacht bij de beoordeling van bestuurshandelingen” (UGent)
- Borgerhoff Julie:” Crowdfunding als alternatieve techniek van projectfinanciering ten tijde van crisis” (VUBrussel)

* 2011-2012
- Nick Hallemeesch: “De niet-concurrentieverbtenis bij de overdracht van een handelszaak“ (KULeuven)
- Sander Steendame: “Preventieve zelfverdediging in het internationaal recht“ (VUBrussel)
- Katrien Morbée: “Bevoegdheden van de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering in vergelijkend perspectief. De macht van de aandeelhouders in de vennootschap“ (UGent)
- Frederik Peeraer: “De verhouding tussen de openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische overeenkomstenrecht, vergeleken met het Franse en Nederlandse recht: een eerste aanzet tot herijking“ (UAntwerpen)

* 2010-2011
- Tina Coen: “Zin en onzin van het kapitaal“ (VUBrussel)
- Daan De Witte: “Draagwijdte van de rechten en plichten van de vruchtgebruiker van een onroerend goed. Goede afspraken maken goede vrienden“ (UGent)
- Ariadne Van den Broeck: “De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum gehoudenheid in het huidige Belgische verbintenissenrecht op grond van een analyse van de strafrechtelijke en burgerrechtelijke regeling inzake de pluraliteit van aansprakelijken“ (UAntwerpen)
- Sigrid Ververken: “Knelpunten, verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen“ (KULeuven)

* 2009-2010
- Anke Jeurissen: “Het morele element in hoofde van de geestesgestoorde delinquent“ (UAntwerpen)
- Maarten Colette: “De bijstand van een raadsman bij het verhoor: over Salduz, Panovits en anderen“ (VUBrussel)
- Sofie Heyndrickx: “De fraude-exceptie bij documentair krediet en bankgaranties“ (UGent)
- Klaas Vanneste: “De clausule tot afstand van verhaal in de brandpolis en de private huurovereenkomst. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de inhoud, draagwijdte en effectiviteit van het beding“ (KULeuven)

* 2008-2009
- Aline Van Bever: “Goede trouw en belangenafwegingen in het arbeidsovereenkomstenrecht. Toepassing op de wijziging van de arbeidsvoorwaarden“ (KULeuven)
- Tania Van Laer: “Illegaliteit in de muziekindustrie“ (UGent)
- Adelheid Rosseel: “De bijzondere omstandigheden in het kader van het misdrijf van niet-afgifte van een kind (art. 432 Sw.). De controverse over de juridische aard ervan aangepakt“ (VUBrussel)
- Noemi Blumberg: “Beschermingsconstructies bij openbare overnamebiedingen“ (UAntwerpen)

* 2007-2008
- Nele De Cuyper: “Europese harmonisatie van het financieel recht“ (UAntwerpen)
- Stef Feyen: “Grondslagen van het internationaal recht. Pleidooi voor een interdisciplinaire benadering“ (KULeuven)
- Elke Vandendriessche: “Fraud on the Market“ (UGent)

* 2006-2007
- Jeroen De Herdt: “Hoe gedefederaliseerd is het Belgisch straf(proces)recht?” (UAntwerpen)
- Lien Galle: “Problemen rond het begrip 'buitengewone kost' m.b.t. de kinderen bij echtscheiding door onderlinge toestemming” (UGent)
- Marco Benatar: “Toegang tot betrekkingen in overheidsdienst: de nationaliteitsvoorwaarde” (VUBrussel)
- Michel Verbijlen: “Taalgebruik in beslagzaken” (KULeuven)

* 2005-2006
- Maarten Honore: “De EET-Verordening – een schuchtere stap naar een Europese Juridische Ruimte” (KULeuven)
- Steven Denys: “De splitsing van het strafgeding (schuld & straf)” (UAntwerpen)
- Juan Alleman: “De aansprakelijkheid van de vermogensbeheerder” (Ugent).

* 2004-2005
- Emilie De Baere: “Zakelijke subrogatie: een oplossing voor de onbetaalde schuldeiser?” Vak Zekerheden (RUG);
- Ine Declerck: “Arrest H.v.C. 26 juni 2001 m.b.t. de heropening der debatten waarbij een vertekmakende partij betrokken is” cursus Strafprocesrecht (VUB);
- Roel Fransis: “Richtlijn 2002/47/EG Betreffende financiëlezekerheidovereenkomsten en de Belgische implementatie ervan: sectoriële tabula rasa?” (KUL).

* 2003-2004
- Inge Pierreux: “Toerekening van betalingen” (UIA);
- Tim Van Cauter: “De aansprakelijkheid van de Belgische Staat overeenkomstig het internationaal publiek recht in geval van schending van artikel 33 van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen” (RUG);
- Wendy De Bondt: “Proactieve recherche en bijzondere opsporingsmethoden. Het kwetsbare evenwicht tussen de zoektocht naar de waarheid en het waarborgen van de grondrechten.” (VUB);
- Ruud Jansen: “Gesyndiceerde kredieten” (KUL).

* 2002-2003  
- Elly Van De Velde: “Zin of onzin van een Algemene wet bestuursrecht ?”;
- Benjamin Dalle: “Het functioneel belang. Stand van zaken.” (RUG);
- Christel Van Overloop: “Verkrijging van eigen aandelen door de naamloze vennootschap ingevolge overgang onder algemene titel.” (VUB).

* 2000-2001
- Bea Foubert: “Belasting op slijterijen van gegiste dranken of is een moreel element vereist bij materiële inbreuken op de douane- en accijnswetgeving?” (VUB);
- Eric Caluwaerts: “Roerende leasing” (UIA);
- Karen Piteus: “Het nieuwe beslagrecht (Wet 29 mei 2000). Een verdere collectivisering” (RUG);
- Ellen Desmet: “Kritische en rechtsvergelijkende commentaar op Allied Maples Group Ltd. V. Simmons & Simmons" ”KUL).

* 1999-2000
- Tom De Sutter: “Het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PAW): regelgeving en praktijkervaring” (RUG);
- Guus Goegebuer: “Schade- en strafbedingen in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief” (VUB);
- Liesbeth Van Elsen: “Tegenwerpelijkheid van statutaire overdraag¬baar¬heids¬be¬per¬kin¬gen van aandelen op naam in de N.V.” (KUL);
- Jeroen Stockbroekx: “Weigering van huurhernieuwing bij handelshuur”, & Charlot De Decker: “De commissieovereenkomst” (UIA)

* 1998-1999
- Vanessa Ramon: “De professionele aansprakelijkheid van de leraar” (RUG);
- Ignace Van Daele: “Het snelrecht in West-Europa” (UIA);
- Iris Vervoort: “De procespositie van minderjarigen: onbekwaam dus (on)beschermd?” (KUL);
- Paul Rollier: “Recht op persoonlijk contact, droit de visite, Umgangsrecht, … : What’s in a name?” (VUB);

* 1997-1998
- Vincent Sagaert: “Openbare erfdienstbaarheden en vergoedingsregeling” (KUL);
- Evelien De Kezel: “De (berekening van de) schadeloosstelling bij het verlies van een kind ten gevolge van een verkeersongeval” (RUG);
- Tom Ongena: “De Kamer van Inbeschuldigingsstelling als controleorgaan van het onderzoek” (UIA); VUB : geen prijs toegekend;

* 1996-1997
- Koen Lemmens: “De onoverwinnelijke dwaling in rechte als schuldontheffingsgrond” (VUB);
- Els De Smaele: “Over continuïteit en immuniteit van de overheid; maar ook over moerassen en weilanden” (UG);
- Matthias Wauters: “ Garanties van overdracht aandelen” (KUL);
- Luk Janssens: “De rechtsprekende bevoegdheid van het Rekenhof” (UIA);

* 1995-1996
- Joeri Vananroye: “De ‘Révision au fond’ herbekeken” (KUL);
- Joëlle Rozie: “Het lot van bedrijfsuitrustingsmaterieel bij faillissement” (VUB);
- Frederik Swennen: “Juridische grondslagen voor de strafrechtelijke immuniteit van de geneesheer” (UIA); RUG : geen prijs toegekend;

* 1994-1995
- Aube Wirtgen: “Kunnen drukpersmisdrijven gepleegd worden met behulp van moderne communicatiemiddelen?” (VUB)
- Barbara Callewier: “Statutaire clausules bij de benoeming van bestuurders” (KUL);
- Stefaan Van Hecke: “Twee jaar vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu: analyse van de eerste rechtspraak” (RUG);
- Nicole Plets: “De procedure van het fiscaal contentieux inzake lokale belastingen” (UIA);

* 1993-1994
- Yasmine Libens: “Schuldechtscheiding: voorwaarden in hoofde van de schuldige echtgenoot” (KUL);
- Koen Selleslags: “De ‘one share, one vote’ regel” (RUG);
- Hans Verhulst: “De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument: van openbare orde of imperatief recht?” (VUB);
- Raf Van Ransbeeck: “De opzegging” (UIA).

* 1992-1393
- Dirk Heirbaut: “Beroep in burgerlijke zaken, zin of onzin?” (RUG);
- Kristof Uytterhoeven: “Transseksualiteit en wijziging van de geboorteakte naar Belgisch en Nederlands recht” (KUL). Dit werk komt in aanmerking voor publicatie;
- Luc Vael: “Grondige analyse van het veinzingsconcept naar Belgisch recht” (UIA);
- Koen Troch: “Het medisch beroepsgeheim en zijn impact op de levensverzekering” (VUB).

* 1991-1992
- Jan Vankrunkelsven: “Uitvoering van de kredietovereenkomst voor consumenten artikelen 21-23 en 28-39 wet 12/06/91 op het Consumentenkrediet” (RUG)
- Dirk Lybaert: “Het begrip menselijke persoon in het Belgisch strafrecht” (VUB);
Kathleen Verelst: “Schuldeisers toegelaten tot de rangregeling na verkoop bij uitvoerend beslag op onroerend goed” (KUL);
- Kurt Faes: “De theorie van het verbreken van het oorzakelijk verband door de tussenkomst van een wettelijke of contractuele verplichting” (UIA)

* 1990-1991
- Alain Maertens: ”Transseksualiteit naar Belgisch recht” (VUB)
- Filip De Kegel: “Art.224 §1,4 BW in rechtspraak en praktijk” (RUG)
- Alain Claes: “De anti-suit-injunction” (UIA).
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios